FANDOM


Chào mừng đến với Light novel Vietnam WikiEdit

Tổng hợp các thông tin về light novel ở Việt Nam

Mô tảEdit

Tổng hợp các thông tin về các NXB, các series LN đã, đang và sẽ được ra mắt ở Việt Nam.

  • Ánh trăngGo to http://lnvn.wikia.com/wiki/%C3%81nh_tr%C4%83ng
  • Cuộc chiến siêu nhiên giữa đời thườngGo to http://lnvn.wikia.com/wiki/Cu%E1%BB%99c_chi%E1%BA%BFn_si%C3%AAu_nhi%C3%AAn_gi%E1%BB%AFa_%C4%91%E1%BB%9Di_th%C6%B0%E1%BB%9Dng
  • Cuốn sách của sự kết thúcGo to http://lnvn.wikia.com/wiki/Cu%E1%BB%91n_s%C3%A1ch_c%E1%BB%A7a_s%E1%BB%B1_k%E1%BA%BFt_th%C3%BAc
  • Nhật ký giấc mơGo to http://lnvn.wikia.com/wiki/Nh%E1%BA%ADt_k%C3%BD_gi%E1%BA%A5c_m%C6%A1


Latest activityEdit

Photos and videos are a great way to add visuals to your wiki. Add one below!

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.